ดวงอาทิตย์เริ่มลดปฏิกิริยาลงมาหลายสิบเดือนติดต่อกัน โดยเฉพาะตลอดช่วงปี 2018 ที่ผ่านมา ถือเป็นการเข้า “โซลาร์ มินิมัม” ซึ่งเป็นช่วงที่ผิวดวงอาทิย์มีการปะทุน้อยมาก แทบไม่ปรากฏจุดดำ หรือจุดดับให้เห็น การปลอดปล่อยมวลสารร้อนหรือ CME หรือแม้แต่การปล่อยรังสี UV ก็ลดลงตามไปด้วย พายุสุริยะก็เกิดน้อยครั้งมาก

โลกของเราเริ่มตอบสนองต่อปรากฏการณ์นี้ บรรยากาศชั้นบนสุดของโลกเริ่มมีอุณหภูมิลดต่ำลง และถ้ายังมีสภาพแบบนี้ต่อไป บรรยากาศโลกโดยเฉพาะชั้นบนๆจะเข้าสู่ยุคของความเย็นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

อุปกรณ์ SABER ที่มีหน้าที่วัดรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกจากโมเลกุลของแก้สไนตริกออกไซด์ (NO) และ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ซึ่งติดตั้งไว้บนดาวเทียม TIMED ของ NASA (ส่งขึ้นไปจากฐานปล่อยในแวนเดนเบิร์กตั้งแต่ปลายปี 2001) ได้รายงานถึงการลดต่ำลงของการแผ่รังสีนี้จากชั้นบรรยากาศ “เทอโมสเฟียร์” ที่ระยะความสูงตั้งแต่ 100 กม.ขึ้นไปอย่างชัดเจน นั่นหมายถึงบรรยากาศชั้นนี้กำลังเย็นตัวลงจากผลของ “โซลาร์ มินิมัม”

เมื่อชั้นบรรยากาศ “เทอโมสเฟียร์” เย็นลง โดยเบื้องต้นจะส่งผลต่อดาวเทียมทุกดวงที่โคจรในความสูงไม่เกิน 600 กิโลเมตรให้สามารถโคจรได้โดยใช้พลังงานน้อยลงเพราะโมเลกุลของแก้สลดลง ซึ่งถือเป็นผลดี แต่ผลเสียก็มีนั่นคือขยะอวกาศที่เป็นเศษชิ้นส่วนต่างๆที่ปล่อยออกมาจากการสำรวจอวกาศตลอดหลายปีที่ปกติจะค่อยๆตกลงมาเผาไหม้ในบรรยากาศชั้นกลางกลับไม่เป็นไปดังเดิม นัน่คือขยะอวกาศจะไม่ลดปริมาณลงในอัตตราความเร็วแบบเดิมๆ

นั่นคือผลที่เห็นแรกๆ แต่ผลระยะยาวกับสภาพภูมิอากาศโลกเบื้องล่างซึ่งจะส่งผลกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีก โดยทางทีมวิจัยเรื่องนี้ได้ตั้งตัวเลขขึ้นมาจำนวนหนึ่งเรียกว่า  “Thermosphere Climate Index” (TCI) มีหน่วยเป็นวัตต์ เพื่อใช้วัดค่าโดยตรงของความร้อนในบรรยากาศชั้นเทอโมสเฟียร์นี้ โดยค่า TCI สุดท้ายที่วัดได้เมื่อเดือนกันยายน 2018 มีค่าน้อยกว่าช่วงที่ดวงอาทิตย์มีปฏิกิริยาปกติเกือบ 10 เท่า และเมื่อนำตัวเลขตลอด 17 ปี ที่ยาน TIMED อยู่ในวงโคจรไปเทียบย้อนหลังกับค่า TCI ถึงปี 1940 ก็พบการลดต่ำลงชัดเจนคล้ายช่วงทศวรรษ 60 ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จากส่วนอื่นจะได้นำตัวเลขนี้ไปศึกษาผลกระทบกับสภาพอากาศโลกต่อไปโดยเฉพาะองค์ประกอบอื่นของโลกเวลานี้เช่นสภาพโลกร้อนที่แตกต่างจากสมัยทศวรรษ 60 เป็นอย่างมากว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์จะได้รับผลอะไรหรือไม่ในระหว่างที่ดวงอาทิตยอยู่ในช่วง “สงบเสงี่ยม”

ที่มาและเครดิตภาพ spaceweatherarchive.com
เรียบเรียงโดย @MrVop