ศึก Container เริ่มแล้ว… เมื่อ Google ซื้อ CoreOS

การขนสินค้าเรานิยมใส่สินค้าในกล่องเหล็กใบใหญ่ๆ ที่เรียกกันว่า “Container” ซึ่งมีขนาดมาตรฐาน...

Read More