ยาต้าน HIV แบบฉีดสัปดาห์ละครั้ง ” โปรวันโฟตี้ ” ได้ผลน่าพอใจ

ผู้ติดเชื้อ HIV สายพันธุ์ R5 เริ่มมีความหวัง เมื่อยานต้านไว้รัสตัวใหม่ได้ผลชัดเจนที่จะหยุดไวรัสได้...

Read More