หลังงาน Chiang Mai Maker Party สัปดาห์ที่แล้ว พวกเราเหล่า Maker ไปสุมหัวกันต่อที่ Makerspace Thailand ของNati Sangrujiveth กินเบียร์ได้ที่ก็เริ่มสงสัยว่าตัวเองเป็นอะไร เถึยงกันเป็นวรรคเป็นเวรว่า “Maker” แปลเป็นไทยว่าอะไร…

วันนั้นไม่ได้คำตอบ จนวันนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบ หลายคนแปลว่า “นักประดิษฐ์” แต่คำนี้สับสน เพราะสามารถแปลจากภาษาอังกฤษได้สองคำคือ “Inventor” และ “Maker” ซึ่งต่างกัน

Inventor หมายถึงคนที่คิดประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา ในขณะที่ Maker หมายถึงแค่ คนทำของ ไม่ได้ประดิษฐ์คิดค้น เพียงแค่ทำ, ดัดแปลง, แฮ๊ก ให้ได้ของขึ้นมา…

วัฒนธรรม Maker (Maker Culture) คือส่วนขยายต่อมาจากวัฒนธรรม DIY (Do-It-Yourself) โดยใส่เทคโนโลยีเข้าไป ประเภทของที่เป็นที่นิยมกันคือ Electronics, Robot, 3D Printing, CNC, และรวมไปถึง งาน Art และ Craft ต่างๆด้วย

การทำของที่ว่า อาจจะเป็นการ ดัดแปลง ปรับปรุง แฮีก หรือแค่ทำตามที่คนอื่นทำก็ได้ ไม่ต้องประดิษฐ์คิดค้นใหม่เหมือนกับ Inventor

วันนั้นพวกเราเถึยงกันอยู่นาน ด้วยฤทธิ์เบียร์มีการบัญญัติศัพท์กันออกมา พอสร่างเมาผมนึกไงก็นึกไม่ออกว่าวันนั้นมีศัพท์บัญญัติอะไรในวงนั้นบ้าง จำได้แต่ว่า เมื่อเถียงกันถึงที่สุดแล้ว ก็ตกลงว่าจะเรียกทับศัพท์ว่า “เมกเกอร์” จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง…