ไทยเรามีชื่อเรียกดวงจันทร์ขณะเต็มดวงตามชื่อของกลุ่มดาวที่เป็นฉากหลัง 27 กลุ่ม ได้แก่ 1. อัศวินี 2. ภรณี 3. กฤติกา 4. โรหิณี 5. มฤคศิร 6. อารทรา 7.ปุนีพสุ 8. บุษย 9. อาศเลษา 10. มาฆ 11. บุรพผลคุนี 12. อุตรผลคุนี 13. หัสต 14. จิตรา 15. สวาติ 16. วิศาขา 17. อนุราธา 18. เชษฐา 19. มูลา 20. บุรพษาฒ 21. อุตราฆาต 22. ศรวณะ 23. ธนิษฐา 24. ศตภิษัช 25. บุรพภัทรบท 26. อุตรภัทรบท และ 27. เรวดี

ฝรั่งโดยเฉพาะอเมริกัน ก็มีชื่อเรียกดวงจันทร์ขณะเต็มดวงตามเดือนสุริยคติ 12 เดือนเช่นเดียวกัน ได้แก่

 1. จันทร์เต็มดวงในเดือนมกราคม เรียก Wolf Moon ชื่ออื่นๆได้แก่  Old Moon และ Ice Moon
 2. จันทร์เต็มดวงในเดือนกุมภาพันธ์ เรียก Snow Moon ชื่ออื่นๆได้แก่ Hunger Moon และ Storm Moon.
 3. จันทร์เต็มดวงในเดือนมีนาคม เรียก Worm Moon
 4. จันทร์เต็มดวงในเดือนเมษายน เรียก Pink Moon
 5. จันทร์เต็มดวงในเดือนพฤษภาคม เรียก Flower Moon ชื่ออื่นๆได้แก่ Milk Moon
 6. จันทร์เต็มดวงในเดือนมิถุนายน เรียก Strawberry Moon ชื่ออื่นๆได้แก่ Rose Moon
 7. จันทร์เต็มดวงในเดือนกรกฎาคม เรียก Buck Moon ชื่ออื่นๆได้แก่ Thunder Moon, Wort Moon
 8. จันทร์เต็มดวงในเดือนสิงหาคม เรียก Sturgeon Moon ชื่ออืนๆได้แก่ Fruit Moon, and Grain Moon
 9. จันทร์เต็มดวงในเดือนกันยายน เรียก Corn Moon ชื่ออืนๆได้แก่ Barley Moon
 10. จันทร์เต็มดวงในเดือนตุลาคม เรียก Hunter Moon ชื่ออื่นๆได้แก่ Dying Grass Moon, and Blood Moon or Sanguine Moon
 11. จันทร์เต็มดวงในเดือนพฤศจิกายน เรียก Beaver Moon ชื่ออื่นๆได้แก่ Oak Moon
 12. จันทร์เต็มดวงในเดือนธันวาคม เรียก Cold Moon

ชื่อทั้งหลายเหล่านี้ล้วนมีที่มาจากชื่อดวงจันทร์โบราณในวัฒนธรรมแองโกล-แซกซอน หรือไม่ก็เป็นชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมหรือปศุสัตว์ เช่น ชื่อ Pink Moon ในเดือนเมษายน มาจากสีชมพูของดอกไม้ป่าชื่อ “ฟลอกซ์” (Phlox) ที่บานในเดือนนี้

เรียบเรียงโดย @MrVop