แม้จะเป็นไม้เบื่อไม้เบาและไม่ค่อยลงรอยกันระหว่าง Mark Zuckerberg และ Elon Musk ในเรื่องอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI แต่ถึงอย่างไรก็ตาม Facebook นั้นก็มีความสนใจในเรื่องของ AI และพยายามส่งเสริมในเรื่องของจริยธรรม AI ที่จะนำมาใช้ในเครือข่ายสังคมอยู่เสมอ ล่าสุด Facebook เองได้สนับสนุนเงินให้กับ Technical University of Munich (TUM) เป็นจำนวนเงินกว่า 7.5 ล้านเหรียญ เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยจริยธรรม AI โดยใช้ชื่อว่า Institute for Ethics in Artificial Intelligence

photo: Andreas Heddergott

Facebook ให้รายละเอียดว่าจะให้ Dr. Christoph Lütge เป็นผู้นำของ TUM ซึ่งจะมีความอิสระทั้งในส่วนของการดำเนินงานและการวิจัย โดยหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆ ฝ่ายทั้งในส่วนของอุตสาหกรรม ด้านกฎหมาย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจริยธรรม AI ทังภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมมือกันพัฒนากรอบกำหนดใช้ AI ภายใต้กรอบจริยธรรม

การเข้ามาลงทุนในเรื่องของจริยธรรม AI ของ Facebook ในครั้งนี้อาจเป็นก้าวที่สำคัญที่จะทำให้ Facebook เองนั้นกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหลังจากที่ประสบปัญหาทั้งในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และปัญหาข่าวปลอมที่ยอมให้แพร่กระจายบน News Feed ได้โดยไม่มีการคัดกรอง และตรวจสอบอย่างจริงจัง

ที่มา : engadget