Select Page

Category: Uncategorized

ระดับน้ำทะเลอาจสูงขึ้น 30 ซม.ก่อนสิ้นศตวรรษนี้ จากภาวะโลกร้อน

จากปัญหาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่่ผานมา จนถึงเวลานี้  มหาสมุทรทั้ง...

Read More

ประวัติย่อของ Web

ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว ก่อนที่พระราชินีแห่งอังกฤษจะแต่งตั้งให้เป็นอัศวิน ท่านเซอร์ ทิม...

Read More
Loading

Archives

Categories