วันอังคารที่ 30 มิถุนายน ปีนี้ เวลามาตรฐานโลก UTC จะปรับเพิ่มขึ้น 1 วินาที เป็นวินาทีพิเศษที่เรียกว่า Leap second ทั้งนี้เนื่องมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกไม่ได้เป็นเวลา 86,400 วินาทีพอดีคงที่ในทุกๆวัน แต่กลับมีเสษเสี้ยวของวินาทีที่เกินมาในหลักทศนิยมหลายหลัก เพราะโลกเราหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วไม่คงที่  ขณะที่การเก็บรักษาเวลามาตราฐานโลกนั้นจะมีค่าคงที่โดยใช้นาฬิกาอะตอมที่อาศัยความถี่ของธาตุเช่นซีเซียม-133 และเมื่อผ่านไปหลายๆปี เวลามาตรฐานโลกหรือ UTC ก็จะคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงเทียบกับเวลาทางดาราศาสตร์  ทำให้ต้องมีการปรับเพิ่มวินาทีพิเศษขึ้นมา โดยเลือกทำในปีใดปีหนึ่ง ซึ่งปีนี้ตรงกับช่วงเที่ยงคืนของวันที่ 30 มิถุนายน โดยจะแสดงเลขเวลาเป็น 23:59:60 จากนั้นก็จะเข้าสู่เวลา 00:00:00 ของกรกฏาคมตามปกติต่อไป

en_whatisvlbi_objectives03_02

ความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลกไม่คงที่จากปัจจัยต่างๆมากมาย จึงมีการวัดเทียบจุดเดิมบนโลกเทียบกับวัตถุห่างไกลหรือ Very Long Baseline Interferometry (VLBI) เพื่อสร้างเวลามาตราฐานดาราศาสตร์ UT1 โดยกำหนด 1 ม.ค.1958 ให้ UTC=UT1 เมื่อเวลาผ่านไป  UTC ที่กำหนดโดยความถี่อะตอมจะไม่เท่ากับ UT1  จึงต้องมีการปรับ Leap second ให้เท่ากัน

มีความกังวลผลข้างเคียงอาจเกิดกับระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็ทรอนิคส์บางชนิดซึ่งจากที่เคยทำการปรับ  Leap second ในรอบที่แล้วคือในปี 2012 ก็ยังไม่พบความเสียหายอะไร เพียงแต่หลายคนต้องปรับตั้งเข็มวินาทีใหม่ในนาฬิกาของตนเท่านั้นเอง
เรียบเรียงโดย @MrVop