วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันน้ำโลก “World Water Day”   เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น ในปี ค.ศ.1992 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น ” วันน้ำโลก ” หรือ ” World Day for Water ” เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติ ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ

ในโอกาสวันน้ำโลก หรือ World Water Day ปี 2016 นี้  “Charity: Water”  องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในนิวยอร์ก ได้พยายามใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันมาช่วยในการจัดหาน้ำสะอาดให้กับชุมชนในเขตชนบทห่างไกลทั่วโลก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดหาแหล่งน้ำในประเทศต่างๆ ซึ่งมีมากกว่า 17,000 โครงการ แล้วบรรจุตำแหน่งลงในแผนที่ดิจิตัลของ Google  จากนั้นได้ติดเซนเซอร์ไว้ที่แหล่งน้ำแต่ละแห่งนั้น เพื่อตรวจดูว่ามีการใช้น้ำจากแหล่งนั้นไปมากน้อยแค่ไหน ในช่วงเวลาใดบ้าง

ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการตัดสินใจได้ว่า จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมบ่อน้ำที่ไหนบ้างหรือไม่ และมีน้ำเพียงพอสำหรับชุมชนนั้นๆมากน้อยแค่ไหน ด้วยเป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด