ยานสำรวจดาวอังคาร Perseverance​v ของ NASA ประ​สบความสำเร็จเป็น​ครั้ง​ที่สอง​ในการเจาะคอริ่งเพื่อเก็บ​ตัวอย่าง​จากหินบนดาวอังคาร โดยก้อนหินที่เจาะเก็บตัวอย่างเป็นก้อนเดียวกันกับที่เคยเจาะไปในครั้งแรก

และเพื่อการอ้างอิง (ไม่ใช่เป็นเกียรติ​แก่หินก้อนนั้นนะ)​ทาง NASA​ ได้ตังชื่อให้กับหินก้อนดังกล่าว​ว่า “Rochette”

ตามที่ปรากฏ​ข้อความในทวิตเตอร์​ทางการของยาน Perseverance​ การเจาะคอริ่งจนสำเร็จ​เป็น​ครั้งที่ 2 นี้เกิดขึ้นภายในเวลาเพียง 4 วันหลังความสำ​เร็จ​ครั้งแรก

ตัวอย่างหินทึ่เก็บได้จากการเจาะ จะบรรจุในหลอดไทเทเนียมรอการส่งกลับโลกพร้อมยานนำส่งที่จะเดินทางตามไปดาวอังคารในอนาคต

ทั้งนี้ยาน Perseverance​ มีหลอดตัวอย่าง​ทั้งสิ้น​ 43 หลอด แต่เสียไปแล้ว 1 หลอดหลังจากความล้มเหลวในการเจาะคอริ่งรอบแรกเมื่อต้นเดือนสิงหาคม นั่นหมายถึงจะเหลือหลอดที่ยังไม่ได้ใช้งานอีกจำนวน​ 40 หลอดที่ถือเป็นภารกิจที่ยาน Perseverance​ ต้องทำอย่างระมัดระวัง​ไม่ให้ผิดพลาดอีกจนครบจำนวนทั้งหมด

ที่มา https://www.space.com/mars-rover-perseverance-collects-second-sample

อ้างอิ​ง https://www.nasa.gov/feature/jpl/a-martian-roundtrip-nasas-perseverance-rover-sample-tubes