มีข่าวแว่วออกมาว่า Apple จะออกแบบรีโมทคอนโทรลของ Apple TV ใหม่ และจะนำออกมาเปิดตัวในงาน WWDC วันที่ 8-12 มิถุนายน นี้

พูดถึงเจ้ารีโมทของ Apple TV ก็ต้องพูดถึงเรื่องที่ Apple ฝึกอบรมพนักงานของตนเองในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ Apple TV Remote นี้เป็นตัวอย่างในการสอน โดยเปรียบเทียบกับรีโมทของ Google TV

ในบริษัท Apple นั้นจะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงาน เรียกว่า “Apple University” ซึ่งทำหน้าที่ฝึกอบรมภายในบริษัท (Internal Training Program) อีตาศาสดาสตีฟ จ็อบส์ เป็นคนตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมา โดยมีจุดหมายว่าให้พนักงานของ Apple ทราบประวัติความเป็นมา, แนวความคิดต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของ Apple อย่างถ่องแท้ โดยการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการเข้าอบรมตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับ

ในการฝึกอบรมของ Apple University มักใช้การเปรียบเทียบภาพวาด “The Bull” อันโด่งดังของ ปิกัสโซ นักวาดภาพชื่อก้องโลกได้วาดไว้ในปี 1945-1946 และอธิบายไว้ว่า

“ศิลปะคือการขจัดสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นออกไป”
(Art is the elimination of the unnecessary)

 

การฝึกอบรมใน Apple University ใช้ภาพวาด “The Bull” ดังกล่าว มาเปรีบบเทียบอธิบายกระบวนการออกแบบของผลิตภัณฑ์ของ Apple ว่ายึดหลักของ “Simplicity” ที่ลดความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ลงมากที่สุด

และในการสอนจะใช้ผลิตภัณฑ์ในตลาดมาเป็นตัวอย่าง เช่น การยกตัวอย่างรีโมทของ Google TV ที่มีปุ่มมากถึง 76 ปุ่ม เปรีบเทีบบกับของ Apple TV ที่เหลือปุ่มกดเพียงเท่าที่จำเป็น