นักฟิสิกส์ยังหาที่มาของแรงโน้มถ่วงหรืออนุภาคมูลฐาน (กราวิตรอน) ของมันไม่พบ หรือที่หาไม่พบก็เพราะมันไม่เคยมีอยู่เลย

แรงโน้มถ่วงนับเป็นสิ่งหนึ่งที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ถกเถียงกันมาเป็นเวลานานว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไร แล้วเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งในการหาคำตอบของสิ่งนี้ก็ได้แบ่งความเชื่อออกเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่เชื่อในทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอสไตน์ที่อธิบายถึงแรงโน้มถ่วงกับอีกฝั่งที่เชื่อว่าแท้จริงแล้วแรงโน้มถ่วงไม่มีอยู่จริง

สำหรับทฤษฎีที่ว่าแรงโน้มถ่วงที่ไม่มีอยู่จริงนั้น นักวิทยาศาสตร์หลายคนให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแรงโน้มถ่วงนั้นอาจเป็นสิ่งที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีของจักรวาล (ปริมาณที่บ่งบอกว่าสิ่งต่างๆในจักรวาลสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่) โดยการเพิ่มของเอนโทรปีนั้นได้เหนี่ยวนำให้เกิดแรงขึ้นมาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงเหนี่ยวนำขึ้นมา(emergent gravity) แต่เพื่อยืนยันทฤษฎีดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์ต้องสามารถวัดการมีอยู่ของแรงโน้มถ่วงเหนี่ยวนำนี้ให้ได้เสียก่อน

สำหรับการวัดการมีอยู่ของแรงโน้มถ่วงในจักรวาลนั้นเราสามารถวัดได้จากเลนส์ความโน้มถ่วง ซึ่งแสดงให้เราเห็นถึงการที่แสงถูกบิดให้โค้งงอเมื่อเดินทางเข้าใกล้กับวัตถุที่มีมวลมากซึ่งผลของการวัดได้ยืนยันว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอสไตน์นั้นถูกต้อง แต่ในการวัดการมีอยู่ของแรงโน้มถ่วงเหนี่ยวนำนั้นเรายังไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถนำมาใช้ได้ เพียงแต่เราสามารถใช้การประมาณค่าของมันจากสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มาจากกาแลกซี่ที่มีการเลื่อนตัวออกห่างจากเรา ซึ่งทฤษฎีนี้ต้องการที่จะหักล้างทฤษฎีสัมพัทธภาพและการมีอยู่ของสสารมืด แต่ในการที่จะทดสอบการมีอยู่ของมันนั้นนั้นเราอาจยังคงต้องพึ่งทฤษฏีสัมพัทธภาพอยู่ดี กล่าวคือในตอนนี้เรายังคงอยู่บนความเชื่อของทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ยืนยันการมีของแรงโน้มถ่วง ในขณะที่แรงโน้มถ่วงเหนี่ยวนำเป็นเพียงสิ่งที่แยกออกมาจากความเชื่อนั้น

ถึงแม้ว่าในตอนนี้เราจะยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าแรงโน้มถ่วงมีจริงหรือเป็นเพียงแรงที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีของจักรวาล แต่ด้วยทฤษฎีต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออธิบายมันก็ได้ช่วยให้เราเข้าใจจักรวาลของเรามากยิ่งขึ้น และคาดว่าอีกไม่นานนักวิทยาศาสตร์จะสามารถหาคำตอบของคำถามนี้ได้

อ้างอิง http://www.iflscience.com/physics/new-evidence-claims-to-support-alternative-theory-of-gravity/
เรียบเรียงโดย @MrVop