ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) คือโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยของร่างกาย โดยมีความอันตรายตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงอันตรายต่อชีวิต เชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถแพร่กระจายจากผู้ป่วยไปยังบุคคลรอบข้างได้ง่ายผ่านทางระบบทางเดินหายใจ หรือการใช้ของร่วมกับผู้ป่วย ในปัจจุบันวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันไข้หวัดใหญ่จะสามารถป้องกันโรคได้ครอบคลุมเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มีทั้งหมด 3 ชนิดได้แก่ A B และ C เพราะเนื่องจากไช้หวัดใหญ่หลายชนิดสามารถก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วนในเวลาเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามการใช้วัคซีนแบบเดิมๆก็ไม่สามารถป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้เสมอไป

Dr.Bao-Zhong Wang จาก Institute for Biomedical Sciences at Georgia State ได้คิดค้นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดใหม่โดยใช้อนุภาคนาโนที่มีความสามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่ายกายให้สามารถต่อกรกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ โดยอนุภาคนาโนดังกล่าวถูกสังเคราะห์ขึ้นจากอนุพันธ์ของโปรตีนอย่างเปปไทด์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้คล้ายกับไวรัสของจริงที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของT-cell เซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีความสามารถในการกับจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายให้สามารถต่อกรกับเชื้อโรคได้ โดยหลังจาก T-cell ได้จัดการกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ลงแล้วระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะสามารถจดจำรูปแบบเชื้อของไข้หวัดใหญ่และสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อในอนาคตได้ ซึ่งจากการทดลองใช้วัคซีนที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ในหนูทดลองพบว่า หนูที่ได้รับวัคซีนสามารถต่อกรกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ แต่หนูที่ไม่ได้รับวัคซีนเสียชีวิตหมดหลังได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่เพียง 1 สัปดาห์

ความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นการเปิดแนวคิดใหม่ๆในการทำวัคซีนโดยการใช้อนุภาคนาโนทีสร้างขึ้นจากโปรตีนของเชื้อโรคที่สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกันของร่างกายได้ดีกว่าการใช้วัคซีนแบบดั่งเดิม นอกจากนั้นแล้วในอนาคตวัคซีนนาโนอาจถูกนำไปพัฒนาเพื่อรักษาโรคจากการติดเชื้ออื่นๆรวมถึงมะเร็ง

ที่มา sci-news.com
เรียบเรียงโดย @MrVop