PET (Polyethylene terephthalate) เป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติทนแรงกระแทก ไม่เปราะแตกง่าย มีความโปร่งใสสามารถมองเห็นสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในได้ จึงนิยมใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของน้ำดื่ม น้ำมันพืช และเครื่องสำอาง เนื่องจากคุณสมบัติอันน่าสนใจดังกล่าวทำให้ PET เป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ในแต่ละปีขยะและของเสียที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก PET มีจำนวนมหาศาล และด้วยความที่ตัวมันเป็นพลาสติกทำให้ในการกำจัดเป็นไปได้ยากและยังสามารถก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ และเพื่อกำจัดขยะเหล่านี้นักวิจัยจึงได้ทำการตัดต่อพันธุกรรมของแบคทีเรียให้สามารถสร้างเอนไซม์พิเศษที่ย่อยสลายพลาสติกอย่าง PET ได้

Ideonellasakaiensisคือแบคทีเรียที่มีความสามารถพิเศษในการสร้างเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลาย PET ได้เรียกว่าเอนไซม์ PETaseซึ่งเอนไซม์ดังกล่าวสามารถเปลี่ยนพลาสติกที่ย่อยสลายออกมาให้กลายเป็นอาหารสำหรับแบคทีเรียได้ ซึ่งการค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเมื่อนักวิทยาศาสตร์สังเกตว่ามีแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีการเคลื่อนที่เข้าไปหากองขยะพลาสติกที่อยู่ในห้องทดลองและสร้างเอนไซม์ขึ้นมาเพื่อย่อยสลายพลาสติกเหล่านั้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาเอนไซม์ดังกล่าว และทำการตัดต่อพันธุกรรมแบคทีเรีย Ideonellasakaiensisให้สามารถผลิตเอนไซม์ PETasemutant, S238F/W159H ที่ส่งผลเฉพาะโพลิเมอร์จำพวก PET ออกมา ซึ่งผลที่ได้คือเอนไซม์ที่ได้จากการตัดต่อพันธุกรรมมีประสิทธิภาพในการย่อยสลาย PET มากกว่าเอนไซม์ที่สร้างขึ้นมาในธรรมชาติ นอกจากนั้นแล้วเอนไซม์ที่ทำการตัดต่อขึ้นมานั้น ยังสามารถย่อยสลายโพลิเมอร์จำพวก PEF (polyethylene furandicarboxylate) ได้อีกด้วย

การค้นพบในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกำจัดขยะด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติที่ไม่ก่อมลพิษใดๆกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นวิธีการที่น่าสนใจมาก เพราะในทุกวันนี้โลกของเราเต็มไปด้วยมลพิษจากการกำจัดขยะ ดังนั้นหากเราสามารถคิดค้นวิธีการกำจัดขยะที่ทำได้ง่ายและไม่ก่อมลพิษได้ จะถือได้ว่าเป็นการค้นพบที่น่าสนใจมากๆ

ที่มา http://www.sci-news.com/biology/plastic-degrading-enzyme-05925.html
เรียบเรียงโดย @MrVop