ในปัจจุบันวิธีการรักษาอาการเจ็บป่วยนั้นล้วนแต่พึ่งพาการจ่ายยาจากแพทย์ผู้ทำการรักษา โดยการได้รับยาเข้าสู่ร่างกายด้วยการฉีดหรือทานแบบในปัจจุบันนั้นจะทำให้ยาสามารถแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย ซึ่งบางครั้งมันส่งผลให้อวัยวะหรือตำแหน่งหลักที่เกิดการเจ็บป่วยได้รับปริมาณยาที่ไม่เพียงพอ ทำใหทีมนักวิทยาศาสตร์จาก Mainz University Medical Center และ Max Planck Institute for Polymer Research ได้พัฒนาวิธีการใหม่ในการนำส่งยาเข้าในร่างกายของมนุษย์โดยการบรรจุวัสดุนาโนลงในยารักษาโรค ที่สามารถขนส่งตัวยาเข้าไปยังอวัยวะเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและยังทำงานร่วมกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อช่วยในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัสดุนาโนนั้นเป็นวัสดุที่มีขนาดอยู่ในระดับนาโนเมตรหรือก็คือเศษส่วนในพันล้านของเมตร ซี่งเมื่อวัสดุเหล่านี้มีขนาดเล็กลง ก็จะส่งผลให้มีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์ ทำให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ออกแบบวัสดุนาโนขนส่งยา (drug carrier) ที่สามารถนำส่งยาไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ โดยวัสดุนาโนนี้จะถูกเคลือบด้วยสารแอนติบอดีัที่ทำให้มันสามารถผ่านระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้าไปได้อย่างปลอดภัย และยังสามารถช่วยระบบภูมิคุ้มกันในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมอีกด้วย ซึ่งหนึ่งในความน่าสนใจของงานวิจัยนี้คือการรวมวัสดุนาโนเข้ากับสารแอนติบอดี้ที่ทำได้ยาก เนื่องจากการเคลือบสารแอมตี้บอดี้แบบดั่งเดิมโดยการใช้พันธะเคมีเป็นตัวยึดติดนั้นสามารถส่งผลให้สารแอนตี้บอดี้เสื่อมประสิทธิภาพลงได้ระหว่างการใช้งาน แต่ด้วยวิธีการใหม่ของทีมนักวิจัยจาก Mainz University Medical Center และ Max Planck Institute for Polymer Research ที่ใช้การควบคุมค่า pH ในสารละลายกรดเข้าช่วยในการยึดติด สามารถทำให้สารแอนติบอดี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนวัสดุนาโน และช่วยให้วัสดุนาโนระบุตำแหน่งของเนื้อเยื่อเป้าหมายได้อย่างแม่นยำอีกด้วย

จากการค้นพบวิธีการใหม่ในการรวมสารแอนติบอดี้เข้ากับวัสดุนาโนผ่านการปรับค่า pH ภายใต้สารละลายกรด นอกจากจะทำให้สารแอนติบอดี้สามารถทำงานบนวัสดุนาโนได้อย่างเต็มที่แล้ว ยังเป็นการบุกเบิกแนวทางใหม่ในการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนกับการรักษาโรคในอนาคตอีกด้วย

ที่มาและเครดิตภาพ phys.org
เรียบเรียงโดย @MrVop