โครงการอวกาศหลายโครงการทั้งของเอกชนและรัฐบาลประเทศต่างๆในช่วงหลายปีข้างหน้าล้วนตั้งเป้าโดยเอาดาวอังคารเป็นจุดหมายให้มนุษย์ไปใช้ชีวิตอยู่ และทุกคนรู้ว่าเป็นตั๋วเที่ยวเดียวมีแต่ขาไปไม่มีขากลับ แต่สภาพจิตของคนเราจะไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวแบบนั้นนานแค่ไหนกัน

จึงทีการจัดตั้งโครงการทดลองให้อาสาสมัครใช้ชีวิตบนพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อให้คล้ายกับการไปใช้ชีวิตจริงๆบนดาวอังคารมากที่สุด โครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือนาซ่า เรียกว่า โครงการ Hi-SEAS ย่อมาจาก Hawaii Space Exploration Analog and Simulation โดยมีสถานที่ๆเลือกไว้ให้เป็นดา่วอังคารจำลองคือบริเวณยอดภูเขาไฟ Mauna Loa ซึ่งเป็นภูเขาไฟบนเกาะ Big Island ที่รัฐฮาวาย  ยอดภูเขาไฟนี้สูง 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล เหมาะกับการจำลองให้เป็นดาวอังคารอย่างมากเพราะมีลักษณะพื้นผิวใกล้เคียงกับของจริง ปราศจากต้นไม้ ไมมีแม้แต่พืชเล็กๆ ไม่มีสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่มองเห็นได้ และยังเต็มไปด้วยหินภูเขาไฟ

กลุ่มอาสาสมัครจำนวน 6 คนใช้ชีวิตกันตามลำพังภายในโดมที่จำลองว่าเป็นที่อยู่อาศัยบนดาวอังคาร พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อบุคคลภายนอกโดยตรงนอกจากจะผ่านทางอีเมลล์และหน้าบล็อกส์ ตลอดจนวิดีโดยูทูป หรือแอพของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยการสื่อสารทั้งหมดจะถูกระบบจำลองทำการดีเลย์หรือหน่วงให้ช้าลงถึง 20 นาทีซึ่งเป็นระยะทางที่แสงจะเดินทางไปมาระหว่างโลกและดาวังคารคล้ายกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง  กลุ่มอาสาสมัครกลุ่มนี้ใช้ชีวิตในโดมจำลองนี้มาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว และจะเสร็จสิ้นการทดลองในเดือนมิถุนายนนี้ จากนั้นจะมีการประเมินสภาพจิตใจตลอดจนการเก็บข้อมลปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆเพื่อนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงการเดินทางไปอาศัยในต่างพิภพในอนาคตต่อไป

หลายฝ่ายคาดการณ์ว่ากว่ามนุษย์จะพร้อมเดินทางไปอยู่อาศัยบนดาวอังคารจริงคงจะอีกหลายปีหลัง ค.ศ.2030 ไปแล้ว