โรคพาร์กินสัน (Parkinson) หรือโรคสันนิบาต เป็นโรคทางสมองที่เกิดจากเซลล์ประสาทในบางตำแหน่งเกิดมีการตายโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ทำให้สารสื่อประสาทในสมองที่ชื่อว่า โดปามีน (dopamine) มีปริมาณลดลง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการที่สำคัญ คือ อาการสั่นขณะช่วงการพัก เคลื่อนไหวร่างกายช้าลง ร่างกายมีสภาพแข็งเกร็ง และสูญเสียความสามารถในการทรงตัว ซึ่งในการตรวจหาโรคพาร์กินสันนั้นทำได้ยาก และถึงแม้จะตรวจพบแล้วก็ทำการรักษาได้ยากเนื่องจากโรคเข้าสู่ระยะอันตรายไปแล้ว

การรักษาโรคพาร์กินสันอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องตรวจพบอาการขอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ส่งผลให้ทีมนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีอิสราเอลได้ทำการออกแบบเครื่องมือที่สามารถตรวจหาโรคพาร์กินสันที่ใช้เพียงแค่ลมหายใจของผู้ป่วย โดยอาศัยเซนเซอร์ขนาดเล็กที่ทำจากอนุภาคนาโนของทอง (gold nanoparticle) ที่ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติแตกต่างกันถึง 40 แบบ โดยในเซนเซอร์แต่ละแบบจะทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่ต่างชนิดกันและสามารถแสดงผลการวิเคราะห์โรคพาร์กินสันออกมาได้เมื่อผู้ป่วยหายใจเข้าไปในเครื่องมือดังกล่าว ซึ่งจากผลการทดสอบใช้เครื่องมือนี้ในการตรวจหาโรคพาร์กินสันในผู้ป่วยเพื่อเปรียบเทียบกับการตรวจหาด้วยระบบการทำอัลตร้าซาวน์สมองที่ใช้กันในปัจจุบัน พบว่าวิธีใหม่ให้ผลการวิเคราะห์ที่ใกล้เคียงกับวิธีแบบดั่งเดิมซึ่งเป็นที่น่าพอใจของเหล่านักวิจัยอย่างมาก

ในอนาคต ทีมนักวิจัยจะทำการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องมือให้มากขึ้น เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช้ผู้เชียวชาญสามารถใช้งานได้ และสามารถวินิจฉัยโรคออกมาได้อย่างแม่นยำ

ที่มา sci-news.com
เรียบเรียงโดย @MrVop